Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Qanunun aliliyi demokratik dövlət quruculuğunun mühüm şərtidir

24.09.2022

Ermənistanın mənfur siyasətinə son qoyulandan, işğalçı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğradılandan sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında genişmiq­yaslı bərpa-quruculuq layihələri reallaşdırılır. Düşmənin xarabalığa çevirdiyi torpaqlar gülüstana çevrilir.

Ölkəmiz bu günü yaşamaq üçün ağrılı-acılı 30 illik bir yol keçib. Bu yo­lun sonu, nəhayət, 2020-ci il sentyabr ayında Ermənistanın atdığı növbəti təcavüzkar addıma cavab olaraq başladığı Vətən müharibəsi ilə başa çatıb. İkinci Qarabağ savaşında tarixi qələbənin əldə edilməsində isə ən önəmli amil Silahlı Qüvvələrimizdəki ruh yüksəkliyi, xalq–Prezident–ordu vəhdəti olub. Bu, Azərbaycana qarşı başlanan hücum əməliyyatlarının ilk günlərindən minlərlə gəncin orduya könüllü kimi yazılmasında, dinc insanların təxribatlar zamanı evlərini tərk etməmələrində özünü göstərib. Bu, döyüşlər getdiyi dövrdə hər gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəsmi “Twitter” səhifəsində, xarici televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrində, hadisələrin gedişatı ilə bağlı xalqa məlumat verməsində, ordumuzun nailiyyətlərini dəqiqliklə vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırma­sında özünü büruzə verib. Bu, eyni zamanda, Azərbaycanı bütün dünyaya güclü orduya malik bir dövlət, xalq–Prezident birliyinin təmin olunduğu bir respublika kimi tanıdıb.

Birmənalı şəkildə deyə bilərəm ki, 44 günlük savaş dövründə ordumuz haqq-ədalət uğurunda mübarizə apa­rıb. Bu zaman beynəlxalq hüquq da ölkəmizin tərəfində olub.

Beləliklə, hadisələri, prosesləri dəqiq qiymətləndirmək, taleyük­lü məsələlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış həlli yollarını təqdim etmək istedadına malik Prezident İlham Əliyev 2020-ci ildə ölkəmizin ərazi bütövlüyünü reallaşdıran lider kimi də adını tarixə əbədi yazdırdı, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və 44 günlük Vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanı oldu.

Azərbaycan 44 gün ərzində inamlı qələbə qazanmaqla hazırda özünün yeni tərəqqi mərhələsini yaşayır, icti­mai-siyasi və sosial-iqtisadi sahələrdə reallaşdırdığı genişmiqyaslı islahatlarla inkişaf etmiş ölkələr sırasında yerini möhkəmləndirir, beynəlxalq nüfuzunun artmasını, bəşəri norma və prinsiplərə, milli dəyərlərə sadiq qalmasını şərtləndirməklə müstəqil, qüdrətli, bynəlxalq miqyasda sözü keçərli sivil, demokratik və hüquqi dövlət kimi tanınır. Bununla yanaşı, ölkə rəhbəri respublikanın daha möhtəşəm uğurlar qazanması naminə fədakarlıqla çalışır, dövlət strukturlarının beynəlxalq nor­malara uyğun qurulması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirir, bununla hər bir Azərbaycan vətədaşını əzmkarlıqla çalışmağa ruhlandırır, vətəni sevməyin gözəl bir nümunəsini diqqətə çatdırır.

Ümummilli liderimizin xalqın israrlı tələbi ilə növbəti dəfə hakimiyyətə qa­yıdışından sonra ölkə həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, məhkəmə-hüquq sistemində də köklü islahat­lara başlanıldı. Bu zaman ulu öndər müstəqil respublikamızın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu bildirir və cümhuriyyət ideyalarının ölkədə daha geniş şəkildə yayılma­sına çalışırdı. Bu baxımdan, Xalq Cümhuriyyətinin atributlarının müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri kimi qəbul edilməsi dahi şəxsiyyətin müstəsna xidmətlərindən biri idi. 1918-ci il oktyabrın 1-də Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə Bakı Dairə Məhkəməsinin tərkibində prokurorluq orqanı yaradıl­mışdı.

Beləliklə, ötən əsrin sonlarında yenidən müstəqillik əldə edən xalqı­mız Azərbaycan Respublikasının Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu bəyan etmiş, əsl istiqlaliyyət və milli dirçəliş ideya və arzularına isə ümummilli liderin yenidən ölkədə siyasi rəhbərliyə qayıtmasından sonra qovuşa bilmiş, Xalq Cümhuriyyətinin müstəqillik ideyasını, dövlətçilik atributlarını gerçəkləşdirmişdi.

Ulu öndər müstəqil Azərbaycana rəhbərliyinin ilk vaxtlarından etibarən hüquq-mühafizə sisteminin bütün sahələrində olduğu kimi, prokurorluq orqanlarının da dövlətçiliyin maraqla­rına, qanunun aliliyinə, insan hüquq­larının və azadlıqlarının müdafiəsinə xidmət edən sivil, demokratik bir qurum kimi formalaşması üçün qa­nunvericiliyin təkmilləşdirilməsini, bu istiqamətdə maddi və sosial bazanın yaradılmasını diqqət mərkəzində saxlayırdı. Dahi şəxsiyyət proku­rorluğa böyük dəstək göstərməyə xüsusi önəm verərək, deyirdi: “Hazırda prokurorluq orqanlarının qarşısında mühüm vəzifələr durur. Əsas məqsədimiz prokurorluğun fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi və dövlətçiliyə sadiq, qanunun aliliyinə hörmət edən, sağlam mənəviyyata, geniş dünyagörüşünə, yüksək nəzəri biliklərə malik yeni nəsil prokurorluq əməkdaşlarının formalaşdırılmasıdır. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu bu məqsədə çatmaq üçün səylərini davam etdirəcək və qarşısında qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Azərbaycan Pro­kurorluğunun inkişaf etməsinə dövlət qayğısı bu gün də, gələcəkdə də olacaqdır...”.

Ümummilli liderin 2000-ci il aprelin 26-da prokurorluq orqanlarının rəhbər işçiləri ilə keçirdiyi müşavirə də bu dəyərli fikrin bariz ifadəsi, əyani nüma­yişi idi. Həmin tarixi müşavirədə qarşı­ya qoyulan vəzifələrlə bağlı reallaşdırı­lan islahatlar nəticəsində bu sistemdə təməl prinsipləri mövcud tələblərlə uzlaşdırıldı, hüquqi baza əsasında struktur yeniləşdirildi. Bütün bunlarla bərabər, Azərbaycan Prokurorluğu yüksək nəzəri bilikli və peşəkar kadr­larla komplektləşdirildi, əməkdaşların vəzifələri və səlahiyyətləri beynəlxalq standartlara uyğun müəyyənləşdirildi. Beləliklə, prokurorluq tamamilə yenidən təşkil olunaraq, dövlət struk­turları sırasında demokratik bir orqan kimi öz layiqli yerini tutdu və bununla da, dövlətçiliyimizin əsas sütunların­dan birinə çevrildi.

Prokurorluq orqanlarında aparı­lan hərtərəfli islahatların əsasını və onun hüquqi bazasının təməlini ulu öndərimizin təşəbbüsü əsasında 12 noyabr 1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən müstəqil Azərbaycan Respublika­sının ilk Konstitusiyasında proku­rorluğa xüsusi maddə həsr edilərək dövlət idarətmə sistemində bu dövlət təsisatının yeri məhkəmə hakimiyyəti orqanları sırasında müəyyənləşdirildi və prokurorluq orqanlarına ilk dəfə olaraq konstitusion status verildi. Konstitusiyaya 24 avqust 2002-ci il tarixli referendumla edilən dəyişikliklərlə Azərbaycan Prokurorlu­ğuna qanunvericilik təşəbbüsü hüqu­qunun verilməsi isə hüquq sisteminin təkmilləşdirilməsində və inkişafında bu təsisatın rolunu daha da artırdı.

Bundan sonra isə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü əsasında qəbul edilən 7 dekabr 1999-cu il tarixli “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qarşıda duran bu və ya digər vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsinə imkan yarat­maqla, prokurorluq orqanlarının daha da demokratikləşdirilməsini, onun qanunçuluğun və insan hüquqlarının aliliyinin real təminatçısına çevrilməsini reallaşdırdı. Beynəlxalq hüquq norma­larına və demokratik prinsiplərə uyğun hazırlanan “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”, “Prokurorluq işçilərinin xidməti vəsiqəsi haqqın­da”, “Prokurorluq orqanları işçilərinin fərqlənmə nişanları və xüsusi geyim forması haqqında”, “Prokurorluğun rəsmi emblemi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər hüquqi aktların qəbul olunması ilə prokurorluğun fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi baza dövrün tələblərinə və beynəlxalq standartlara uyğun forma­laşdırıldı.

Ümummilli liderimizin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi dövründə də Azərbaycan Prokurorluğu şərəfli bir təkamül yolu keçib, xalqın və dövlətin hərtərəfli dəstəyinə arxalanaraq, milli ənənələrə və mütərəqqi dünya stan­dartlarına uyğun şəkildə təkmilləşib. Bu əsasla da hazırda prokurorluq qanunun aliliyinin təmin olunmasında, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsində səmərəli fəaliyyəti ilə nüfuzlu bir quruma çevrilib.

Azərbaycan Prezidenti 2020-ci il mayın 1-də Baş prokuror cənab Kamran Əliyevi videoformatda qəbul edərkən, prokurorluğun tarixində yeni bir səhifə açmış, prokurorluq orqanla­rında daha genişmiqyaslı islahatlara ehtiyac olduğunu bildirərək, bu sahədə yeniləşmələr gerçəkləşdirməklə uğurlar qazanılacağına əminliyini ifadə edib, “Hüquq-mühafizə orqanlarında da daha genişmiqyaslı islahatların aparılması başlıca şərtdir. Burada sizin üzərinizə böyük vəzifə düşür və ümid edirəm ki, siz bu vəzifənin öhdəsindən gələcəksiniz. İlk növbədə, qanunun aliliyi tam təmin edilməlidir və ədalətli cəmiyyətin qurulması üçün qanunun aliliyi başlıca şərtdir” deyib.

Prokurorluq orqanlarının daha səmərəli fəaliyyətinin şərtləndirilməsi üçün ölkə rəhbəri bu sistemdə kadr­ların peşəkarlığının daim diqqət mərkəzində saxlanılmasını, onların peşəkarlığının təkmilləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməsini, prokuror­luq orqanlarına yeni qəbul olunacaq işçilərdə bu keyfiyyətin önə çəkilməsini, eyni zamanda, bu vacib amillə bərabər, dövlətçiliyə sədaqət prinsiplərinə də hər zaman önəm verilməsini vurğula­yıb. Dövlətimizin başçısı prokurorluq orqanları qarşısında korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsini, bu istiqamətdə daha fəal iş aparılmasını mühüm bir vəzifə kimi qoyub.

Prezident İlham Əliyevin pro­kurorluq orqanları qarşısında müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin qısa za­manda və yüksək keyfiyyətlə icrasına nail olmaq məqsədilə ötən müddətdə Baş prokuror Kamran Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 16 iyun 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən, prokurorluq or­qanlarının cəmiyyətdə formalaşan yeni çağırışlara adekvat uyğunlaşması, fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi, işin çevikliyinin və səmərəliliyinin artırılması, müasir dövrün tələblərinə cavab verən peşəkar kadrların forma­laşdırılması məqsədilə Baş Prokuror­luğun yeni strukturu təsdiq olunub. Bu əsasda Baş Prokurorluğun strukturu mahiyyətcə tamamilə yenidən quru­laraq, daha çevik, mobil və dinamik idarəetməyə malik idarələr təsis edilib.

Müşfiq ŞIXƏLİYEV,

 Şabran rayon prokurorluğunun müstəntiqi, birinci dərəcəli hüquqşünas

Xalq qəzeti

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun rəsmi internet informasiya resursu.
© 2019. Müəllif hüquqları qorunur.